top of page
Leliwa Translation

Ochrana osobních údajů

Těší nás Váš zájem o nás a naše služby. Ochrana osobních údajů má pro naši společnost obzvláště vysokou prioritu. Užívání těchto webových stránek je v zásadě možné bez uvedení osobních údajů. Pokud však subjekt údajů chce využít služeb prostřednictvím těchto internetových stránek, bude vyžadováno zpracování osobních údajů. Jestliže je nutné zpracování osobních údajů a neexistuje k němu žádný právní základ, zpravidla se snažíme získat souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, je vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů a v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů specifickými pro danou zemi. Na základě tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů bychom Vás chtěli informovat o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Dále jsou subjekty údajů informovány o svých právech.

Zavedli jsme technická a organizační opatření k zajištění co nejúplnější ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto webových stránek. Internetový přenos dat však v zásadě může vykazovat bezpečnostní mezery, takže nelze zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu může každý subjekt údajů volně předávat osobní údaje alternativními prostředky, například telefonicky.

 

1. Definice pojmů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je založeno na pojmech použitých při přijetí obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). Pro snazší pochopení bychom chtěli předem vysvětlit používanou terminologii.

a) Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

b) Subjekt údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce odpovědný za zpracování.

c) Zpracování je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

d) Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu.

e) Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

f) Pseudonymizace je zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

g) Správce nebo správce odpovědný za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení.

h) Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

i) Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem Unie či členského státu, se za příjemce nepovažují.

j) Třetí strana je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů.

k) Souhlas subjektu údajů je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

 

2. Jméno a adresa správce odpovědného za zpracování

Vlastník webových stránek, správce ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů, ostatních platných právních předpisů o ochraně údajů v členských státech Evropské unie a dalších právních ustanovení o ochraně údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Oliver Rymon

Carl-von-Ossietzky-Str. 9

02826 Görlitz, Německo

Tel.: 03581 421458

E-mail: info (at) leliwa.org

 

3. Cookies

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy v počítači prostřednictvím internetového prohlížeče. Mnoho internetových stránek a serverů používá soubory cookie. Mnoho souborů cookie obsahuje takzvané ID cookie. ID cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, přes který lze internetové stránky a servery přiřadit ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl uložen soubor cookie. To umožňuje navštíveným internetovým stránkám a serverům odlišit individuální prohlížeč subjektu údajů od ostatních internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Určitý internetový prohlížeč může být rozpoznán a identifikován jedinečným ID souboru cookie.

Používáním cookie můžeme uživatelům těchto internetových stránek poskytnout uživatelsky přívětivější servis, který by bez relace cookie nebyl možný. Pomocí cookie lze informace a nabídky na našich stránkách optimalizovat ve smyslu uživatele. Cookie nám umožňují, jak již bylo uvedeno, opět rozpoznat uživatele našich internetových stránek. Účelem tohoto opětovného rozpoznání je usnadnit uživatelům používání našich internetových stránek. Například uživatel internetových stránek, který používá soubory cookie, nemusí znovu zadávat své přihlašovací údaje pokaždé, když navštíví stránky, protože jsou převzaty z internetových stránek a souboru cookie uloženého v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je soubor cookie nákupního košíku v e-shopu. E-shop si pamatuje položky, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku, a to pomocí cookie.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavení cookie prostřednictvím našich internetových stránek pomocí odpovídajícího nastavení použitého internetového prohlížeče, a tak trvale nesouhlasit s nastavením cookie. Dále lze již nastavené soubory cookie kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech běžných internetových prohlížečích. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení cookie v používaném internetovém prohlížeči, nemusí být za určitých okolností všechny funkce našich internetových stránek použitelné v plném rozsahu.

Cookie name | Life span | Purpose

svSession | Permanent | Creates activities and BI

hs | Session | Security

incap_ses_${Proxy-ID}_${Site-ID} | Session | Security

incap_visid_${Proxy-ID}_${Site-ID} | Session | Security

nlbi_{ID} | Persistent cookie | Security

XSRF-TOKEN | Persistent cookie | Security

 

4. Evidování obecných údajů a informací

Tyto internetové stránky shromažďuje soubor obecných údajů a informací s každým přístupem subjektu údajů nebo automatizovaného systému. Tyto obecné údaje a informace jsou uloženy v souborech protokolu na serveru poskytovatele hostingu těchto internetových stránek, a to odděleně od osobních údajů poskytnutých subjektem údajů. Mohou být zaznamenány (1) použité typy a verze prohlížečů, (2) operační systém používaný přístupovým systémem, (3) internetové stránky, z nichž přístupový systém přistupuje k našim internetovým stránkám (tzv. referery), (4) případně podřadné internetové stránky, které jsou řízeny prostřednictvím přístupového systému na našich internetových stránkách, (5) datum a čas přístupu k internetovým stránkám, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatel internetových služeb přístupového systému a (8) další podobná data a informace, které slouží k odvrácení nebezpečí v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací nevyvozujeme závěry ohledně subjektu údajů. Tyto informace jsou spíše potřebné k (1) správnému doručování obsahu našich internetových stránek, (2) k optimalizaci obsahu našich internetových stránek a k její propagaci, (3) k zajištění dalšího fungování našich systémů informačních technologií a technologie našich internetových stránek a (4) k poskytování nezbytných informací orgánům činným v trestním řízení pro stíhání v případě kybernetického útoku. Tyto anonymně shromážděné údaje a informace jsou proto statisticky vyhodnocovány na jedné straně a dále s cílem zvýšit ochranu údajů a bezpečnost údajů, aby v konečném důsledku byla zajištěna optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme.

 

5. Registrace na našich webových stránkách

Registrace na našich webových stránkách momentálně není plánována.

 

6. Možnost kontaktování prostřednictvím internetových stránek

Tyto internetové stránky obsahují vzhledem k právním předpisům informace, které nás umožňují rychle elektronicky kontaktovat a komunikovat přímo s námi, což zahrnuje i e-mailovou adresu. Pokud subjekt údajů kontaktuje správce prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře na internetových stránkách, osobní údaje předané subjektem údajů budou automaticky uloženy. Tyto osobní údaje poskytované dobrovolně subjektem údajů správci odpovědnému za zpracování, se ukládají za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Předání těchto osobních údajů třetím stranám se neuskuteční bez předchozího výslovného souhlasu subjektu údajů a výhradně v případech, kdy je nutná spolupráce zpracovatele. Směrnici o ochraně osobních údajů poskytovatele kontaktního formuláře najdete na https://cs.wix.com/about/privacy.

 

7. Rutinní mazání a blokování osobních údajů

Správce zpracovává a ukládá osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uchovávání, nebo pokud to vyžaduje zákon nebo předpisy evropského zákonodárce nebo jiného zákonodárce, jimž subjekt údajů podléhá.

 

Pokud účel ukládání pominul nebo pokud uplyne doba ukládání stanovená evropskými směrnicemi nebo jinou příslušnou legislativou, budou osobní údaje rutinně blokovány a vymazány v souladu se zákonnými předpisy.

 

8. Práva subjektu údajů

a) Právo na potvrzení

Každý subjekt údajů má na základě evropských směrnic a legislativy přiznané právo získat od správce potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, které se ho týkají. Pokud si subjekt údajů přeje využít tohoto práva na potvrzení, může se na nás kdykoli obrátit.

b) Právo na přístup ke shromážděným osobním údajům

Každý subjekt údajů, jehož se týká zpracování osobních údajů, má na základě evropských směrnic a legislativy právo získat kdykoli od správce odpovědného za zpracování bezplatné informace o osobních údajích o sobě uložených a získat kopii těchto informací. Dále evropské směrnice a legislativa přiznaly subjektu údajů přístup k těmto informacím:

 • účely zpracování,

 • kategorie dotčených osobních údajů,

 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby

 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,

 • existence práva podat stížnost u dozorového úřadu,

 • pokud osobní údaje nejsou získány od subjektu údajů: Veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů

 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů

 

Dále má subjekt údajů právo na informace o tom, zda osobní údaje byly předány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci. Pokud tomu tak je, má subjekt údajů ostatně právo být informován o vhodných zárukách, které se vztahují na předání.

c) Právo na opravu

Každý subjekt údajů, jehož se týká zpracování osobních údajů, má na základě evropských směrnic a legislativy právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.  Dále má subjekt údajů s přihlédnutím k účelům zpracování právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. Pokud si subjekt údajů přeje využít tohoto práva na opravu, může se na nás kdykoli obrátit.

d) Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Každý subjekt údajů, jehož se týká zpracování osobních údajů, má na základě evropských směrnic a legislativy právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny a zpracovávány.

 • Subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování. Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.

 • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

 • Vymazání osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti podle unijního práva nebo práva členských států, které se na správce vztahuje.

 • Osobní údaje byly shromažďovány v souvislosti se službami informační společnosti nabízenými v souladu s čl. 8, odst. 1 GDPR.

 

Pokud nastane některý z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje zajistit výmaz námi uložených osobních údajů, může se nás kdykoli obrátit. Zajistíme, aby se žádosti o výmaz bez zbytečného odkladu vyhovělo.

Jestliže jsme osobní údaje zveřejnili a jako správci jsme povinni osobní údaje podle čl. 17 odst. 1 GDPR vymazat, přijmeme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, abychom informovali správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace, pokud zpracování není nezbytné.

e) Právo na omezení zpracování

Každý subjekt údajů, jehož se týká zpracování osobních údajů, má na základě evropských směrnic a legislativy právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 • Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit.

 • Zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití.

 • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 • Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování dle čl. 21, odst. 1 GDPR, přičemž ještě není zjevné, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

 

Pokud je dána některá z výše uvedených podmínek a subjekt údajů si přeje zajistit omezení námi uložených osobních údajů, může se nás kdykoli obrátit. Zajistíme omezení zpracování.

f) Právo na přenositelnost údajůKaždý subjekt údajů, jehož se týká zpracování osobních údajů, má na základě evropských směrnic a legislativy právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kromě toho má právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a zpracování se provádí automatizovaně, pokud zpracování není nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR má dále subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné a nejsou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Za účelem uplatnění práva na přenositelnost údajů se subjekt údajů může na nás kdykoli obrátit.

g) Právo vznést námitku

Každý subjekt údajů, jehož se týká zpracování osobních údajů, má na základě evropských směrnic a legislativy z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR., včetně profilování založeného na těchto ustanoveních.  To platí také pro profilování založené na těchto ustanoveních.

Osobní údaje dále nezpracováváme, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.


Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů za účelem takové propagace. Platí to také pro profilování, pokud souvisí s tímto přímým marketingem. Vznese-li subjekt údajů vůči nám námitku proti zpracovávání za účelem přímého marketingu, nebudeme už osobní údaje dále zpracovávat za tímto účelem.

Za účelem uplatnění práva vznést námitku se subjekt údajů může kdykoli obrátit přímo na nás. Subjekt údajů dále v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES může uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

h) Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Každý subjekt údajů, jehož se týká zpracování osobních údajů, má na základě evropských směrnic a legislativy právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká, pokud je rozhodnutí (1) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů nebo (2) povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů nebo (3) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.
Pokud je rozhodnutí (1) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů nebo (2) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, provedeme vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.
Pokud si subjekt údajů přeje využít tohoto práva s ohledem na automatizovaná rozhodování, může se na nás kdykoli obrátit.

i) Právo odvolat souhlas dle předpisů o ochraně údajů

Každý subjekt údajů, jehož se týká zpracování osobních údajů, má na základě evropských směrnic a legislativy právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Pokud si subjekt údajů přeje využít práva odvolat souhlas, může se na nás kdykoli obrátit.

 

9. Právní základ pro zpracování

Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nám slouží jako právní základ pro operace zpracování, u nichž si obstaráme souhlas pro určitý účel zpracování. Jestliže je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jak je tomu například při operacích zpracování, které jsou nezbytné pro poskytnutí jiného plnění nebo protiplnění, zakládá se zpracování na čl. 6 odst. písm. b) GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, například v případě poptávky našich služeb. Jestliže naše společnost podléhá právnímu závazku, na základě něhož je nezbytné zpracování osobních údajů, jako například k plnění daňových povinností, zakládá se zpracování na čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Ve vzácných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě zranění návštěvy v našich provozních prostorách, kdy by bylo nutné předat jeho jméno, věk, údaje o zdravotní pojišťovně nebo jiné životně důležité informace lékaři, nemocnici či jiné třetí straně. Potom by zpracování bylo založeno na čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR. Nakonec by operace zpracování mohly být založeny na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Na tomto právním základě jsou založeny operace zpracování, které nezahrnuje žádný z výše uvedených právních základů, pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti či třetí strany, pokud nepřevažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů. Takové operace zpracování jsou nám povoleny zejména z toho důvodu, že je zvlášť umiňuje evropský zákonodárce. Zastával v tomto ohledu názor, že by bylo možné předpokládat oprávněný zájem, pokud je subjekt údajů zákazníkem správce (důvod 47, věta 2 GDPR).

 

10. Oprávněné zájmy na zpracování, které sleduje správce nebo třetí osoba

Jestliže je zpracování osobních údajů založeno na článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, je naším oprávněným zájmem provádění naší obchodní činnosti ve prospěch dobrých životních podmínek všech našich zaměstnanců a společníků.

 

11. Doba uložení osobních údajů

Kritérium pro dobu uložení osobních údajů je daná zákonná archivační lhůta. Po uplynutí lhůty budou příslušné údaje rutinně vymazány, pokud už nejsou nezbytné k plnění nebo uzavření smlouvy.

12. Zákonné nebo smluvní předpisy k poskytnutí osobních údajů; nutnost pro uzavření smlouvy; povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí těchto údajů

Objasňujeme, že poskytnutí osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. daňové předpisy) nebo může také vyplývat ze smluvních ujednání (např. údaje o smluvní straně). Občas může být nezbytné k uzavření smlouvy, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní údaje, pokud s ním uzavíráme smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že smlouva se subjektem údajů nemohla být uzavřena. Než subjekt údajů poskytne osobní údaje, může se obrátit na našeho zmocněnce pro ochranu osobních údajů. Náš zmocněnec pro ochranu údajů bude případ od případu informovat subjekt údajů o tom, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má povinnost osobní údaje poskytnout, a jaké důsledky by neposkytnutí těchto údajů mělo.

13. Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost upouštíme od automatizovaného rozhodování nebo profilování.

 

 

 

bottom of page